FLAGA_UNIA_EUROPEJSKA

Projekty UE

UE

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 27.04.2021

VITRINTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ stosując zasadę rozeznania rynku opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 -2020, zaprasza do składania ofert w postępowaniu organizowanym
w związku z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pt. „Internacjonalizacja produktów VITRINTEC” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.2 „Internacjonalizacja MŚP”, zgodnie z Regulaminem konkursu ogłoszonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Ogłoszenie o konkursie dostępne na stronie internetowej:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/internacjonalizacja-msp?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=AM_4_2021_INTER_SEARCH&gclid=Cj0KCQjwyZmEBhCpARIsALIzmnIyLelklDWXN-8HxAQ3x5gAq50S6RgFHXKmR4FFVKb_Oc8mlMgwQKYaAvqKEALw_wcB

 

Przedmiotem niniejszego zapytania jest Opracowanie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji

Termin i miejsce składania ofert:

  1. Ofertę należy dostarczyć mailowo na adres t.rybka@vitrintec.pl (w formie skanów wypełnionych i podpisanych dokumentów w tytule maila „Oferta na Opracowanie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji”), osobiście lub pocztą/kurierem do siedziby Zamawiającego,
    do dnia 05.05.2021. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego
  2. Ofertę złożona inną drogą niż wiadomością e-mail zawierającą wszystkie wymagane niniejszym zapytaniem dokumenty należy złożyć w nieprzejrzystej, zaklejonej kopercie. Na kopercie należy podać nazwę i adres Dostawcy oraz dopisać „Oferta na Opracowanie Modelu Biznesowego Internacjonalizacji”.
  3. Oferty złożone po terminie oraz dostarczone w sposób niezgodny z ust. 1 i 2 nie będą rozpatrywane.

 

Pełna dokumentacja dotycząca postępowania znajduje się do pobrania poniżej

ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 27.04.2021

Załącznik nr 1 – Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z Zamawiającym

Klauzula informacyjna RODO

 

       Miło nam jest poinformować, że firma VITRINTEC z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.4
Wzór na konkurencję Etap I Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 pozyskała środki finansowe w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej.

 

 PLAKAT___FE_POPW__DZIAŁANIE_1.4.__ETAP_1__v_2__

 

 

 

 

Miło nam jest poinformować, że firma VITRINTEC z Funduszy Europejskich pozyskała środki finansowe na wdrożenie na rynku polskim innowacyjnego produktu związanego z systemowym rozwiązaniem w zakresie projektowania i wdrażania ścian działowych wykonanych z aluminium i ze szkła.

 

Plakat-promocyjny---(EFRR)

FE-plakat-1.5Cpovid